Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân ttách sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tđam mê khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân ttránh sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vngơi nghỉ bài tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài bác tập

Đề thi

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài tập

Đề thi

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cửa hàng dữ liệu


*

Top 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 năm 2021 - 2022 Học kì 1, Học kì 2 bao gồm đáp án

Bộ đề tổng đúng theo Top 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 năm học 2021 - 2022 Học kì 1 & Học kì 2 chọn lọc, gồm giải đáp, cực giáp đề bằng lòng có những đề thi thân kì, đề thi học kì khiến cho bạn đạt điểm trên cao trong số bài thi môn Tiếng Anh 4.

Bạn đang xem: Please wait

Tải xuống

(mới) Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 4 năm 2021 (60 đề)


Phòng Giáo dục đào tạo với Đào chế tạo .....

Đề thi unique Giữa học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Exercise 1: Chọn trường đoản cú không giống loại

1. A. Sunday B. Birthday C. Saturday D. Wednesday

2. A. school B. go C. come D. have

3. A. December B. October C. nước Australia D. March

4. A. cook B. skip C. skate D. can

Exercise 2: Chọn câu trả lời đúng

1. My father often …………..lớn work at 7:30.

A. go B. gos C. goes D. going

2. We usually ………….. English on Monday.

A. have B. has C. lớn have D. haves

3. He can …………. the piano very well.

A. play B. playing C. to play D. plays

4. Lili và Alan …………. homework at 7 o’cloông xã.

A. vị B. dos C. does D. to lớn do

5. Her friends lượt thích ………….. after school.

A. going B. having C. skating D. getting

6. Nam …………….TV at 3p.m every day.

A. watch B. watchs C. watches D. watching

Exercise 3: Sắp xếp những tự sau thành câu hoàn chỉnh

1. very/ can/ brother/ high/ My/ jump.

___________________________________________________________.

2. What/ he/ have/ today/ does/ subject?

___________________________________________________________?

3. Math/ When/ have/ we/ do?

___________________________________________________________?

4. from/ I/ Monday/ go to/ to/ Friday/ school/ primary.

___________________________________________________________.

Exercise 4: Gạch chân và sửa lỗi sai trong những câu sau

1. He can plays the piano. ______________________
2. Where bởi you from? ______________________
3. It are on the fifth of April. ______________________
4. Do you have History in Thursday? ______________________

Exercise 5: Dịch các câu sau sang giờ đồng hồ Anh

1. Cô ấy là 1 học viên.

___________________________________________________

2. Anh ấy đến từ Đất nước Mỹ.

___________________________________________________

3. Cảm ơn bạn tương đối nhiều.

___________________________________________________

4. Hôm ni là trang bị mấy?

___________________________________________________

 

Đáp án & Thang điểm

Exercise 1:

1. B2. A3. C4. D

Exercise 2:

1. C2. A3. D4. A5. C6. C

Exercise 3:

1. My brother can jump very high.

2. What subject does he have sầu today?

3. When do we have sầu Math?

4. I go lớn primary school from Monday lớn Friday.

Exercise 4:

1. plays ⇒ play

2. vì ⇒ are

3. are ⇒ is

4. in ⇒ on

Exercise 5:

1. She is a pupil.

2. He comes from America.

3. Thank you very much.

4. What day is it today?

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Question 1: Chọn từ bỏ khác loại

1. A. about B. where C. how D. who

2. A. collect B. read C. vì D. like

3. A. Art B. Music C. subject D. History

4. A. xanh B. puppet C. purple D. red

Question 2: Dựa vào trỡ ràng nhằm chấm dứt các câu sau

*

1. She is ______________ a dictation.

*

2. Women’s Day is in _________________.

*

3. I have sầu __________________ today.

*

4. They _____________ for a walk yesterday.

Question 3: Chọn tự tương thích trong hộp thoại nhằm điền vào chỗ trống

happy Englvà friend dance club

This is my new (1) ______________. Her name is Lindomain authority. She is from (2) ______________. She can sing many Vietnamese songs. In her free time, she goes khổng lồ music (3) ______________. She is (4) ______________ there.

Question 4: Tìm lỗi không đúng trong những câu sau cùng sửa lại mang lại đúng

1. She don’t like playing badminton. _____________________
2. Sandy is an pupil at Hong Bang primary school. _____________________
3. We have English in Friday.  _____________________
4. My birthday is on the twenty of December.  _____________________

Question 5: Sắp xếp những trường đoản cú sau thành câu hoàn chỉnh

1. a/ fly/ want/ I/ to/ kite/.

____________________________________________________

2. They/ school/ yesterday/ went/ to.

____________________________________________________

3. When/ birthday/ your/ is/?

____________________________________________________

4. can/ cannot/ jump high/ Tom/ but/ run fast/.

____________________________________________________

5. Monday/ has/ on/ Tom/ PE/.

____________________________________________________

6. doing/ What/ they/ are/?

____________________________________________________

Đáp án và Thang điểm

Question 1:

1. A2. D3. C4. B

Question 2:

1. She is writing a dictation.

2. Women’s day is in March.

3. I have English today.

4. They went for a walk yesterday.

Question 3:

1. FRIEND2. ENGLAND
3. CLUB4. HAPPY

Question 4:

1. don’t ⇒ doesn’t

2. an ⇒ a

3. in ⇒ on

4. twenty ⇒ twentieth

Question 5:

1. I want khổng lồ fly a kite.

2. They went to lớn school yesterday.

3. When is your birthday?

4. He can jump high but cannot run fast.

5. Tom has PE on Monday.

6. What are they doing?

Phòng Giáo dục đào tạo với Đào chế tạo .....

Đề thi quality Giữa học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Exercise 1: Chọn từ không giống loại

1. A. writerB. musicianC. factoryD. singer

2. A. riceB. timeC. vegetableD. milk

3. A. marketB. wishC. haveD. play

4. A. fat B. worker C. tall D. slim

Exercise 2: Nối cột A cùng với cột B

AB

1. It’s ten o’cloông xã.

2. It’s half past seven.

3. It’s a quarter to lớn six.

4. It’s one a.m.

5. It’s a quarter past twelve sầu.

6. It’s three o’clochồng.

7. It’s half past eight.

Xem thêm: Top Phần Mềm Tải Nhạc Miễn Phí, Top 5 App Tải Nhạc Miễn Phí Cho Iphone

8. It’s nine o’cloông xã.a. 1 a.m.

b. 10:00

c. 8:30

d. 5:45

e. 9:00

f. 12:15

g. 3:00

h. 7:50

Write your answer here:

1. ___________2. ___________3. ___________4. ___________5. ___________6. ___________7. ___________8. ___________

Exercise 3: Điền giới trường đoản cú (in, on, at) tương thích vào địa điểm trống