Top 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 bao gồm đáp án

Với Top 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 gồm đáp án được tổng thích hợp tinh lọc từ bỏ đề thi môn Tiếng Anh 4 của các trường trên toàn quốc sẽ giúp đỡ học sinh đầu tư ôn luyện tự kia đạt điểm trên cao trong những bài thi Tiếng Anh lớp 4.

Bạn đang xem: Bộ đề thi tiếng anh lớp 4 học kì 2 có đáp án

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi unique Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Question 1: Chọn trường đoản cú không giống loại

1. A. GoB. TravelC. PlaneD. Build

2. A. ToB. YouC. WithD. For

3. A. MonkeyB. LionC. TigerD. Zoo

4. A. HolidayB. SummerC. WinterD. Fall

Question 2: Đọc cùng tichồng vào trỡ ràng tương thích

1. Her favourite food is fish.

*

2. I’d lượt thích some bread và milk.

*

3. We go fishing at weekends.

*

4. He goes swimming on Sundays.

*

Question 3: Đọc đoạn vnạp năng lượng cùng vấn đáp câu hỏi

It is Sunday today. Phong and Mai go to four places. First, they go khổng lồ the bookshop because Mai wants to buy some books và pens. Then they go to lớn the pharmacy because Phong wants to buy some medicine. After that, they go lớn the zoo because they want to see the animals. Finally, they go to lớn the bakery. They want to buy something to eat because they are hungry.

1. How many places vì chưng Phong & Mai go?

__________________________________________________.

2. What bởi they buy at the pharmacy?

__________________________________________________.

3. Do they go lớn the post office?

__________________________________________________.

4. Why vì they go khổng lồ the zoo?

__________________________________________________.

Question 4: Sắp xếp những tự sau thành câu trả chỉnh

1. a/ time/ It’s/ great.

________________________________________________________.

2. Where/ this/ you/ summer/ going/ are?

________________________________________________________?

3. homework/ stay/ because/ I/ home/ have sầu to/ at/ do/ I.

________________________________________________________.

4. is/ Ho Chi Minh/ He/ to/ going/ city.

________________________________________________________.

Đáp án & Thang điểm

Question 1: Chọn từ khác loại

1. C2. B3. D4. A

Question 2: Đọc với tichồng vào tnhãi ranh thích hợp

1. b2. c3. a4. b

Question 3: Đọc đoạn văn với vấn đáp câu hỏi

1. They go to lớn four places.

2. They buy some medicine.

3. No, they don’t.

4. They go khổng lồ the zoo because they want to see the animals.

Question 4: Sắp xếp các từ sau thành câu trả chỉnh

1. It’s a great time.

2. Where are you going this summer?

3. I stay at trang chủ because I have lớn bởi vì homework.

4. He is going to lớn Ho Chi Minh thành phố.

*

Phòng Giáo dục với Đào tạo ra .....

Đề thi chất lượng Giữa học tập kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Exercise 1: Chọn tự khác loại

1. A. OldB. ShortC. TeacherD. Beautiful

2. A. FriendlyB. LovelyC. HappilyD. Pretty

3. A. ThickB. ThanC. ThinD. Slim

4. A. ChildhoodB. FootballerC. EngineerD. Writer

Exercise 2: Dịch các câu sau sang trọng giờ Anh

1. Quý khách hàng có muốn uống một ít nước chanh khô không?

_____________________________________________________?

2. Anh trai của mình là một trong những kỹ sư.

_____________________________________________________.

Exercise 3: Đọc đoạn vnạp năng lượng trả lời câu hỏi

Hi. I’m Lily. Look at this picture. I’ll tell you about my family. There are 4 people in my family. This is my parents. My father is taller than my mother. He is a driver và my mother is a housewife. This is my sister, Lindomain authority. She is eleven years old. She is older than me. She is sllặng but very sporty. She like playing football. She is lovely and cheerful. The smallest girl is me. I love family.

1. How many people are there in her family?

________________________________________________________.

2. Is her father tall?

________________________________________________________.

3. What is her sister’s name?

________________________________________________________.

4. What does her sister look like?

________________________________________________________.

Exercise 4: Chọn lời giải đúng

1. I ________ lớn school late yesterday.

A. wentB. go

C. goesD. going

2. His brother is ________ musician.

A. aB. an

C. theD. X

3. Please tell me what time vị you ________ your homework?

A. getB. go

C. haveD. do

4. - What is their ________ drink? - They lượt thích chicken.

A. favouriteB. cheerful

C. kindD. tall

5. My sister often ________ to lớn music in her không tính tiền time.

A. cooksB. listens

C. readsD. goes

6. Her birthday is ________ February 25th.

A. atB. in

C. onD. for

7. People use ________ to see the time.

A. carsB. televisions

C. newsD. clocks

8. My teacher is tall ________ thin.

A. butB. for

C. andD. or

Exercise 5: Sắp xếp những từ bỏ để sinh sản thành câu trả chỉnh

1. like/ mother/ what/ your/ does/ look/?

____________________________________________________________

2. me/ brother/ is/ older/ my/ than/.

____________________________________________________________

3. what/ grandparents/ do/ like/ your/ look/?

____________________________________________________________

4. are/ their/ house/ decorating/ they/.

____________________________________________________________

Đáp án & Thang điểm

Exercise 1: Chọn trường đoản cú không giống loại

1. C2. C3. B4. A

Exercise 2: Dịch các câu sau sang trọng giờ Anh

1. Would you like some lemonade?

2. My brother is an engineer.

Exercise 3: Đọc đoạn văn uống vấn đáp câu hỏi

1. There are 4 people in her family.

2. Yes, he is.

3. Her name is Linda.

4. She is slyên but very sporty.

Exercise 4: Chọn giải đáp đúng

Đáp ánGiải thích
1ACâu phân chia thời quá khđọng vày có mốc thời gian “yesterday”
Dịch: Tôi cho ngôi trường ngày trong ngày hôm qua.
2AA + nguyên âm
Dịch: Anh trai của cậu ấy là một trong nhạc sĩ.
3DCụm tự “vị your homework”: có tác dụng bài tập về nhà
Dịch: Làm ơn nói mang đến tôi biết bạn có tác dụng bài xích tập về đơn vị thời điểm mấy giờ đồng hồ.
4AFavourite: ưa thích
Dịch: thức uống yêu dấu của người sử dụng là gì?
5BListen lớn music: nghe nhạc
Dịch: Chị gái tôi thường xuyên nghe nhạc vào thời gian rảnh.
6COn + ngày tháng
Dịch: Sinh nhật của cô ấy vào ngày 25/2.
7DDịch: Mọi người tiêu dùng đồng hồ đeo tay nhằm kiểm tra giờ.
8CAnd: và
Dịch: Cô giáo bản thân cao cùng gầy.

Exercise 5: Sắp xếp những từ bỏ nhằm tạo nên thành câu trả chỉnh

1 - What does your mother look like?

2 - My brother is older than me.

3 - What do your grandparents look like?

4 - They are decorating their house.

5 - My father is big và strong.

Phòng Giáo dục đào tạo với Đào sản xuất .....

Đề thi unique Giữa học tập kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Exercise 1: Chọn tự không giống loại

1. A. writerB. musicianC. factoryD. singer

2. A. riceB. timeC. vegetableD. milk

3. A. marketB. wishC. haveD. play

4. A. fat B. worker C. tall D. slim

Exercise 2: Nối cột A với cột B

AB

1. It’s ten o’cloông xã.

2. It’s half past seven.

3. It’s a quarter lớn six.

4. It’s one a.m.

5. It’s a quarter past twelve.

6. It’s three o’cloông xã.

7. It’s half past eight.

8. It’s nine o’cloông xã.a. 1 a.m.

b. 10:00

c. 8:30

d. 5:45

e. 9:00

f. 12:15

g. 3:00

h. 7:50

Write your answer here:

1. ___________2. ___________3. ___________4. ___________5. ___________6. ___________7. ___________8. ___________

Exercise 3: Điền giới tự (in, on, at) tương thích vào nơi trống

1. He goes lớn school ___________ seven o’clock.

2. ___________ Sunday, we will go camping.

3. Teacher’s day is ___________ November 20th.

4. They play volleyball ___________ the afternoon.

5. She stayed ___________ trang chủ all day.

6. They live ___________ a big house.

7. The táo Apple is ___________ the table.

8. I don’t know what is ___________ the box.

Exercise 4: Chọn lời giải đúng

1. – __________ does your sister do? – She is a nurse.

A. WhatB. When

C. HowD. Why

2. His brother is tall __________ he is short.

A. andB. but

C. soD. to

3. - Would you like some orange juice? - __________?

A. HelloB. It’s good.

C. Yes, please.D. Sorry.

4. I __________ hungry. Do you have sầu something khổng lồ eat?

A. amB. is

C. beD. are

5. My uncle is __________ bus driver.

A. theB. a

C. anD. X

6. She often __________ her homework at 8 p.m.

A. hasB. makes

C. getsD. does

7. It’s time ________ lunch. Let’s go to lớn the cafeteria.

A. of B. to

C. with D. for

8. A doctor works in a ________ together with a nurse.

A. factoryB. office

C. hospitalD. house

Exercise 5: Sắp xếp các chữ cái sẽ được tự đúng

*
*
*

Đáp án và Thang điểm

Exercise 1: Chọn trường đoản cú không giống loại

1. C2. B3. A4. B

Exercise 2: Nối cột A với cột B

1. b2. h3. d4. a5. f6. g7. c8. e

Exercise 3: Điền giới từ bỏ (in, on, at) thích hợp vào chỗ trống

1. at

2. On

3. on

4. in

5. at

6. in

7. on

8. in

Exercise 4: Chọn giải đáp đúng

Đáp ánGiải thích
1ACâu hỏi nghề nghiệp: “What does + S + do?”
Dịch: – Chị gái chúng ta có tác dụng nghề gì thế? – Chị ấy là y tá.
2BBut nối 2 vế câu tương phản nghịch về nghĩa.
Dịch: Anh trai cậu ấy cao to lớn, tuy vậy cậu ấy thì phải chăng.
3CĐáp lại lời mời ăn/ uống
Dịch: – quý khách hàng mong muốn một chút nước cam không? – Ừ, có.
4A“I” đi cùng với tobe là “am”
Dịch: Tôi đói, bạn bao gồm gì ăn được không?
5BCấu trúc chỉ nghề nghiệp: S + be + a/ an + N.
Dịch: Crúc tôi là 1 trong tài xế buýt.
6DDo one’s homework: làm bài tập về nhà
Dịch: Cô ấy thường xuyên làm bài tập về công ty vào khoảng 8h.
7DIt’s time for st: đang đi tới tiếng làm gì
Dịch: Đã cho tiếng nạp năng lượng trưa rồi. Đi ra căng tin đi.
8CHospital: căn bệnh viện
Dịch: Một bác sĩ làm việc ngơi nghỉ bệnh viện với cùng 1 y tá.

Exercise 5: Sắp xếp những chữ cái để được từ đúng

1. student

2. teeth

3. fifteen

4. lemonade

5. market

6. firework

*

Phòng Giáo dục cùng Đào tạo .....

Đề thi quality Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Question 1: Chọn trường đoản cú khác loại

1. A. old B. young C. fish D. slim

2. A. chicken B. lemonade C. pork D. beef

3. A. bread B. táo Apple C. noodles D. rice

4. A. banana B. strong C. thin D. thick

Question 2: Viết những tự phù hợp chủ đề vào cột bên phải

monkeyszoo climbtigers elephants bearsswing subject danceEnglandred blousecolourjump cinema
ANIMALSABILITIES

Question 3: Hoàn thành các câu sau phụ thuộc vào ttinh ma gợi ý

*

1. I go to lớn bed at ___________

*

2. I enjoy ___________.

*

3. A ___________ works in a hospital.

*

4. This is a ___________.

Question 4: Dựa vào trường đoản cú gợi ý viết thành câu hoàn hảo

1. Let’s/ go/ hospital.

________________________________________.

2. What animal/ you/ want/ see?

________________________________________.

3. This/ book/ expensive sầu.

________________________________________.

4. His mother/ a/ housewife.

Xem thêm: Các Lời Chúc Hạnh Phúc Bằng Tiếng Anh Hay Theo Chủ Đề, Lời Chúc Hạnh Phúc Bằng Tiếng Anh

________________________________________.

Đáp án và Thang điểm

Question 1: Chọn từ bỏ khác loại

1. C2. B3. B4. A

Question 2:

AnimalAbility
MonkeysClimb
TigersSwing
ElephantsJump
Bears Dance

Question 3: Hoàn thành các câu sau nhờ vào toắt gợi ý

1. a quarter lớn ten2. táo Apple juice3. doctor4. monkey

Question 4: Dựa vào từ nhắc nhở viết thành câu hoàn chỉnh