Giáo án dạy thêm môn giờ Anh lớp 6 (Cmùi hương trình thí điểm) là tài liệu tham khảo đào tạo nhằm góp thầy thầy giáo sẵn sàng xuất sắc hơn đến ngày tiết dạy của chính bản thân mình.

Giáo án dạy thêm môn giờ Anh lớp 6 là giáo án năng lượng điện tử được soạn cụ thể theo từng bài học kinh nghiệm, từng ngày tiết học tập. Hi vọng tài liệu này vẫn đóng góp phần cung ứng những thầy giáo viên huấn luyện xuất sắc rộng môn tiếng Anh lớp 6.

Bạn đang xem: Giáo án dạy thêm tiếng anh 6

Giáo án dạy thêm môn tiếng Anh lớp 6

Date of planning: ……/ … /….

Date of teaching Class: 6…. :……/ … /….

Practice unit 1

I. Objective:

A. Aim: By the kết thúc of the lesson, students will be able khổng lồ Remember their knowledge in unit 1.

Do some excercises.

B. Knowledge:

Vocabulary: School things & activities.

Pronunciation: Sounds / u / và / /


Grammar: The Present sinple and the present continuous

Verbs(study, have sầu, bởi, play) + Noun

Communication: Talking about and describing a school.

Talking about & describing school activities.

II. Procedures

THEORY

I. The present simple :

1. Form:

+) I / We / You / They + V (work / study)

Yes, He/ She/ It + V-s/ V-es (works / studies)

- ) I / We / You / They + don’t(vì chưng not) + V

He / She / It + doesn’t (does not) + V

? ) Do + I / We / You / They + V (work / study) …?

Yes, I / We / You / They + do

No, I / We / You / They + don’t

Does + He / She / It + V-s/ V-es (works / studies)…?

Yes, He / She / It + does.

No, He / She / It + doesn’t

2. Use: the main use of the simple present tense is to experss routine or habitual actions. It is often used with adverbs or adverb phrases such as: always, usually, often, sometimes, seldom, never, every…, on (Mondays), once, twice, three times… (a day/week/month…)


II. The present continuous:

1. Form:

+) S + tobe(am/is/are) + V-ing

- ) S + tobe + not(‘m not/isn’t/aren’t) + V-ing

?) Tobe + S + V-ing…?

Yes, S + tobe(am/is/are).

Xem thêm: Tải Game Offline Báo Động Đỏ 2 Về Máy Tính, Tải Game Báo Động Đỏ

No, S + tobe + not(‘m not/isn’t/aren’t)

2. Use: To talk about actions are happening now or around now

To expess a definite arrangement in the near future (one’s immidiate plans)

Adverbs: now, at the moment, at presentVerbs: Look! Watch! / Listen! / Be (careful/quiet)!Answer questions with “Where”

- Ss practice demo.